REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.sopotspot.mapa.ergohestia.pl

I.     Postanowienia wstępne

1.    Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024812, NIP 5850001690, o kapitale zakładowym 196.580.900 zł, który został opłacony w całości,

       zwane dalej łącznie „Spółką”, ustalaja Regulamin serwisu internetowego, dostępnego pod adresem: www.sopotspot.mapa.ergohestia.pl , zwanego dalej „Serwisem”.

2.    Regulamin określa zasady działania Serwisu i warunki świadczenia drogą elektroniczną usług opisanych w punkcie III poniżej, zwanych dalej „Usługami”, dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

3.    Użytkownikiem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest każda osoba korzystająca z Serwisu, zwana dalej „Użytkownikiem”.

4.    Regulamin nie ma zastosowania do usług, które nie zostały wymienione w punkcie III poniżej,
w szczególności nie ma zastosowania do usług świadczonych za pośrednictwem portalu ihestia.ergohestia.pl, serwisu You Can Drive, serwisu mtu24.pl, serwisu ergohestia.pl, usługi eKonto oraz usługi Konto Direct, , których warunki określają odrębne regulaminy.

5.    Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie Serwisu, w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz jego wydrukowanie. Każdy użytkownik Internetu może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II.    Warunki korzystania z Serwisu

1.    Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2.    Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, a także dobrymi obyczajami.
W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

a)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań utrudniających korzystanie z Serwisu,

b)    powstrzymywania się od zamieszczania w Serwisie treści powszechnie uznawanych
za niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszających cudze dobra osobiste
lub majątkowe,

c)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste czy majątkowe, przysługujące zwłaszcza innym Użytkownikom,
a w szczególności powstrzymywania się od posługiwania się danymi osobowymi innych osób fizycznych, jak własnymi danymi osobowymi.

3.    Zakazane jest przesyłanie Spółce przez Użytkownika informacji czy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także zawierających wirusy
lub mogących wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów teleinformatycznych oraz urządzeń informatycznych czy elektronicznych. W przypadku wysłania takich informacji czy treści, Spółki mają prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do świadczonych Usług oraz wystąpić na drogę sądową ze stosownym roszczeniem, także odszkodowawczym.

4.    Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania ofert oraz reklam towarów i usług.

III.   Rodzaj i zakres świadczonych Usług

1.    Spółka, na zlecenie Użytkownika – za pośrednictwem Serwisu – umożliwiaja Użytkownikowi skorzystanie z następujących Usług:

a)    dostępu do informacji zawartych w Serwisie, w tym przeglądania sporządzonej przez Spółkę mapy interaktywnej miasta Sopot,

2.    Usługi świadczone są nieodpłatnie i bez konieczności składania przez Użytkownika jakichkolwiek oświadczeń czy logowania się (podawania danych osobowych).

3.    Realizacja Usługi wskazanej w ust. 1 lit. a) powyżej następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika stosownego adresu strony internetowej Serwisu bądź aktywowania linku w przeglądarce internetowej, który bezpośrednio kieruje Użytkownika do Serwisu. Zakończenie korzystania z Usługi następuje w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu (strony internetowej).

IV.   Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1.    Wymagania techniczne wobec Użytkownika dotyczące korzystania z Usług:

a)    połączenie z siecią internet,

b)    korzystanie z jednej z rekomendowanych poniżej przeglądarek internetowych lub ich nowszych wersji: Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari. W przypadku innych przeglądarek Serwis może nie działać poprawnie.

2.    Korzystając z Usług należy używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall)
i na bieżąco je aktualizować.

V.    Polityka plików cookies

1.    Plik cookie (tzw. ciasteczko) to niewielki cyfrowy plik tekstowy, przesyłany przez serwer Serwisu, zapisywany w pamięci urządzenia informatycznego Użytkownika. Plik ten powiadamia serwer strony internetowej, na której Serwis funkcjonuje, że dany Użytkownik kolejny raz odwiedza przedmiotową stronę internetową.

2.    Zastosowanie plików cookie:

a)    umożliwiają i usprawniają działanie Serwis,

b)    upraszczają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu,

c)    umożliwiają monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności Serwisu .

3.    Pliki cookie, których Spółka używa, nie wyrządzają szkód i nie powodują zmian w urządzeniu Użytkownika oraz w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikacyjnych, to jest nazwisk, adresów czy informacji o płatnościach.

4.    Aby Użytkownik mógł w pełni wykorzystać zawartość i spersonalizowane funkcje Serwisu, urządzenie Użytkownika takie, jak komputer, tablet lub telefon komórkowy, musi akceptować pliki cookie (często jest to ustawienie domyślne).

5.    Spółki umieszczają pliki cookie w pamięci urządzenia Użytkownika stosownie do dokonanych przez Użytkownika ustawień oprogramowania przeglądarki internetowej, zainstalowanego
w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu. Użytkownik może zezwolić na korzystanie
z plików cookie, ograniczyć możliwość używania plików cookie, zablokować je lub usunąć. Ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu; zazwyczaj będzie to przeglądarka internetowa. W zależności od używanej przeglądarki, należy zapoznać się z menu pomocy lub instrukcją obsługi urządzenia i odpowiednio zmienić ustawienia plików cookie lub je usunąć.

6.    Umieszczane na stronie internetowej Serwisu pliki cookie są własnymi plikami Spółki. Spółka umożliwia także umieszczanie plików cookie podmiotom zewnętrznym. Zasady korzystania przez podmioty zewnętrzne z plików cookie zostały zawarte w polityce prywatności tych podmiotów.

7.    W zależności od czasu ich przechowywania w urządzeniu Użytkownika, pliki cookie dzielą się
na tymczasowe i trwałe. Pliki tymczasowe są aktywne podczas korzystania z przeglądarki internetowej, a po skończeniu korzystania wygasają. Pliki trwałe pozostają w pamięci urządzenia Użytkownika po skończeniu korzystania z przeglądarki. Cel, zawartość i okres przechowywania własnych plików cookie jest następujący:

Nazwa pliku cookieCel i zawartośćŹródłoTyp plikuOkres aktywności
XSRF–TOKENochrona przed atakami cross–site request forgery (CSRF)www.raportesg2021.ergohestia.pltymczasowysesja (zmieniany
dla każdego żądania)
laravel_sessionidentyfikacja instancji sesji Użytkownika przez aplikacjęwww.raportesg2021.ergohestia.pltymczasowysesja

VI.   Reklamacje

1.    Użytkownik może zgłosić reklamacje w sprawach związanych z Usługami świadczonymi
na podstawie niniejszego Regulaminu.

2.    Reklamacje można składać:

a)    elektronicznie – poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji, na stronie internetowej: ergohestia.pl,

b)    pisemnie – na wspólny adres Spółek wskazany w punkcie I ust. 1 powyżej,

c)    ustnie lub pisemnie podczas wizyty w dowolnej jednostce organizacyjnej Spółki.

3.    Reklamacje rozpatrywane są przez odpowiednie jednostki organizacyjne Spółki.

4.    Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania – na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, np. pocztą elektroniczną, zgodnie z wyborem osoby wnoszącej reklamację.

5.    W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji
i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 4 powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w terminie 45 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6.    Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis podstaw reklamacji oraz następujące dane składającego reklamację:

a)    imię i nazwisko,

b)    sposób udzielenia odpowiedzi, w tym dane adresowe, na które należy udzielić odpowiedzi.

7.    Ewentualne spory wynikające z korzystania z Serwisu mogą zostać zakończone w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym pod adresem: ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, strona internetowa: www.rf.gov.pl, który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych postępowań na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

8.    W celu wskazanym w ust. 7 powyżej, konsumenci mogą także korzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich. Platforma ODR może być wykorzystywana, jako źródło informacji i narzędzie do rozstrzygania sporów mogących powstać między Spółkami
a konsumentami. Do komunikacji z Platformą ODR służy łącze elektroniczne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.    Adres poczty elektronicznej, pod którym można kontaktować się ze Spółką w związku
z reklamacjami: skargi@ ergohestia.pl.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”, jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie (81-731 Sopot) przy ul. Hestii 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024807, NIP 585-12-14-589, o kapitale zakładowym 64.000.000 zł, który został opłacony w całości.

2.    Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Administratorem:

a)    pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

b)    telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.

3.    Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

a)    pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

b)    elektronicznie, za pośrednictwem adresu email: iod@ergohestia.pl,

c)    elektronicznie, formularzem w sekcji ochrona danych osobowych na stronie: www.ergohestia.pl.

4.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

5.    Administrator przetwarza następujące dane osób fizycznych:

a)    w celu korzystania z Usług: adres IP, identyfikatory plików cookies, numer MAC

b)    w celu rozpatrzenia wniesionej reklamacji: imię i nazwisko wnoszącego reklamację, dane adresowe, na które należy udzielić odpowiedzi

6.    Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Za podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora uważa się między innymi dostawców usług informatycznych czy podmioty świadczące usługi archiwizacyjne.

7.    Osobom, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, przysługują w związku z tym następujące prawa:

a)    dostęp do swoich danych osobowych,

b)    żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c)    wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

d)    przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania ich od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich do innego administratora;

e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

f)     wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.

8.    W celu skorzystania z praw wskazanych w ust. 7 powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem ochrony danych.

9.    Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z Usługami świadczonymi przez Administratora za pomocą Serwisu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych, wynikającego z przepisów prawa.

10. Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych osobowych i wskazania miejsca ich udostępnienia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem ochrony danych

VIII. Postanowienia końcowe

1.    Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.

2.    Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian czy publiczne odtwarzanie udostępnianych treści
bez zgody Spółki jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych dokumentów, umów
lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3.    Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile nie jest to wyraźnie stwierdzone, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4.    Spółki zastrzegają sobie możliwość czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych Usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

5.    Spółki zastrzegają sobie możliwość usunięcia lub modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, a także zmian zasad korzystania z Serwisu.

6.    Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Spółkę. W przypadku zmiany Regulaminu Spółka umieści nieodpłatnie zmieniony Regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz drukowanie.

7.    W wypadku, gdy Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd.

8.    Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.

9.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.09.2022 r.